Kategorier
AKTUELLT

Höga förväntningar på 2022

Förmågan att samarbeta mellan offentligt och privat kommer att vara en vattendelare mellan de länder som lyckas utveckla sina utbildningssystem och de som inte gör det. Så skriver OECD i rapporten “Schooling disrupted, schooling rethought” som är en av alla analyser av skola och utbildning under pandemin. Det OECD menar är att utbildning och lärande står under hårt förändringstryck och att våga samarbeta mellan olika aktörer är en viktig del för att i den förändringen fortsatt skapa värde för barn och elever.  

I kölvattnet av pandemin investerar också flera regeringar i Europa nu i innovationsmiljöer för att underlätta samarbete och att stärka utveckling, användning och värdeskapande av digital utbildningsteknologi och pedagogiska modeller  I Österrike finansierar Utbildningsdepartementets innovationsfond fem innovationslabb/testbäddar i samarbete med akademin och i höstas invigdes Education Hub i Helsingfors 

Det finns fler tecken på att fler och fler förstår behoven av innovation och samarbete. EU Kommissionen bjöd i januari in aktörer inom edtech till en WS där en av frågeställningarna handlade om hur fler innovationsmiljöer för edtech och lärande kan skapas och hur samarbetet mellan befintliga nationella testbäddar och innovationsmiljöer kan underlättas. I den svenska forsknings- och innovationspropositionen betonas också vikten av offentliga investeringar i testmiljöer vid stora teknikskiften 

Vi kan och bör ha höga förväntningar på att 2022 är året då Sverige och andra europeiska länder systematiskt investerar i uppbyggnaden av innovationsmiljöer. Miljöerna har olika namn testbäddar, innovationslabb, testarenor, hubbar, men gemensamt för dem är att de befinner sig just i gränssnittet mellan teknik och utbildning, där möjlighet för innovation finns. Förutom att innovation och utvecklingen av digitala lösningar är avgörande för att skala upp det livslånga lärandet till större målgrupper är det ett led i sin långsiktiga beredskapsplanering där innovationsmiljöerna verkar för att stimulera inhemsk edtech och ökad digital suveränitet. Idag ser vi den starkaste utvecklingen av edtech i Kina och USA. De länder och företag som skapar algoritmerna för vårt lärande och också samlar in data om vad och hur vi lär oss har långsiktigt också makten över hur kunskapen utvecklas. Digital suveränitet även inom utbildning har betydelse för Europa och där spelar innovationsmiljöerna roll.  

2022 är också året då vi hoppas på att få se fler forskningssamarbeten kring digitalt lärande.  Det europeiska forskingssamarbetet kring edtech växer och etableras genom EETN, European Edtech Network (https://eetn.eu/). För precis som Jan Hylén konstaterar i forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforums  rapport  “Är edtech Sveriges nästa stora exportbransch?” är forskningen om edtech  enormt omfattande men fragmentarisk och svåröverskådlig. Därför behöver vi samarbeta för att ännu bättre förstå hur, när och varför värdet av edtech uppstår. Det ser Swedish Edtest fram emot att bidra till.  

Hanna Elving, huvudprojektledare

Kategorier
AKTUELLT

Vinsten av att testa tillsammans – Falkenbergs kommun testar Hypocampus

Hösten 2021 kunde utbildare välja mellan 40 digitala lärresurser att testa med. Ett av edtechbolagen, vars digitala lärresurs testades av Falkenbergs vuxenutbildning inom vård och omsorg, var Hypocampus. Vi fick ett samtal med Petter Sjöstrand, Hypocampus och Ivonne Orellana, Falkenbergs vuxenutbildning om vad det givit dem att testa med Swedish Edtest.

Med utgångspunkt från forskning om hur man bäst kommer ihåg det man har lärt sig samt slutanvändarens behov utvecklade Hypocampus 2016 studieplattformen Hypocampus-Cortexio med digitala läroböcker. Under 2021 bedömdes studiestödet av 27 elever i vuxenutbildningen inom vård- och omsorg, Falkenbergs kommun.

“Man har alltid boken med sig då datorerna är ett måste i undervisningen”

“Lättläst och pedagogiskt material”

“Den är aktuell i sin statistik”

“Har många finesser/redskap som är användbara, uppläsning, överstrykning av text, sökfunktion”

– Som lärare får jag en överblick över elevers lärande, hur mycket tid de lägger ner på sitt lärande, alltså lätt att följa elevers progression, säger Ivonne Orellana.

 – Vi har sen start alltid fokuserat på slutanvändaren, men de senaste åren har vi även byggt funktioner för att kunna stöda läraren. Stort fokus har lagts på att kunna anpassa läromedlet efter lärarens behov, samt att få en bra insyn i vad eleverna gör under sina självstudier. Att få kvalitativ feedback på dessa funktioner från lärare som uteslutande använt Cortexio har varit väldigt givande, säger Petter Sjöstrand

Vi ställde frågan om de skulle vilja testa tillsammans med Swedish Edtest igen.

– Ja, det kommer vi absolut att göra, säger Petter Sjöstrand.

– Ja, absolut, beror helt och hållet på behovet, säger Ivonne Orellana.

Kategorier
AKTUELLT

Vi utvecklas med barnen

Lilla Nacka förskola och skola i Ektorp Centrum arbetar alla pedagoger med att testa digitala lärresurser. Det började med små och tveksamma steg men ett knappt år senare har Sara tillsammans med förskolelärarkollegorna Elsa, Sandra och Tova, dragit igång en innovationsgrupp med kollegorna där de diskuterar hur de ska använda digitala lärresurser.

-För oss har det blivit ett sätt att tänka in det digitala utifrån undervisningen och inte tvärtom, säger Sara och hennes kollegor.

Under året har pedagogerna testat bland annat GroPlay, Kattalo, Studycat, Moka Mera och Mumin. De digitala lärresurserna har valts utifrån barnens intresse och i återkopplingen till bolagen har barnen varit aktiva och uttryckt vad de upplever. De testerna som givit mest har varit med bolag som verkligen är intresserade av att veta hur förskolan fungerar och vilka behov som finns.

Sara beskriver att de har haft ett stort mandat att testa sig fram från skolans rektor och ledning. Hon berättar att för ett år sedan var hon själv väldigt osäker hur hon kunde använda digitala lärresurser i barngruppen, mycket för att hon inte hade metoderna och erfarenheten att använda dem. Genom att testa sig fram har arbetsgruppen nu utvecklat ett förhållningssätt som gör att de lär tillsammans med barnen, vet vilka appar de vill ha och inte ha på sina lärplattor och hur de ska användas i samspel med andra aktiviteter. Dialogen med föräldrarna, om hur de använder digitala verktyg och varför, blir ännu bättre när pedagogerna kan förklara hur de gör valen utifrån sin profession.

Sara har tagit rollen som bollplank och koordinator för Swedish Edtest och användningen av digitala lärresurser på förskolan. Det är ett viktigt stöd för att alla ska våga testa sig fram. En av förskollärarna beskriver sin egen utveckling som att “jag har kommit i fatt barnen”. Den känslan är en viktig utgångspunkt för fortsatt digital utveckling där pedagogerna och barnen kan utvecklas tillsammans och utifrån sina olika erfarenheter och kunskap.

Kategorier
AKTUELLT

Pågående tester just nu

Sedan våren 2020 har fler än 200 utbildare arbetat med vårt metodstöd och testat tillsammans med edtechbolag som vill utveckla sina produkter nära sina användare. Vi vet att de som testar höjer sin digitala kompetens och förmåga att granska digitala lärresurser utifrån didaktiska kvaliteter. Bolagen får kvalitativ feedback och kunskap om behov i undervisningen. Genom att arbeta tillsammans ökar de kvaliteten i såväl designen som användandet av digitala lärresurser.

Just nu pågår tester hos 6 huvudmän tillsammans med 18 bolag.

Nacka kommun – Eddler, Creaza, GroPlay, Nuiteq Snowflake

Uppsala – Kattalo, Creaza, Moka Mera Emotions, Skoltavlan Jr, Astrid, Tinky

Lilla Nacka – Astrid, Nuiteq Snowflake, Moomin, Moka Mera Emotions, Moka Mera Lingua, Grow Planet

Lidingö – Sound Lily, Ludenso, Creaza, Tinky

Karlskrona – Tinky

Falkenberg – Hypocampus, Gleerups

Kategorier
AKTUELLT

När ser vi edtechs motsvarigheter till iZettle och Klarna?

Hur väl rustade är Sverige för att ta del av den nödvändiga innovation som behövs i utvecklingen och användningen av digitala tjänster och produkter för lärande? Ur den frågan föddes en ny arbetsgrupp inom regeringens samverkansprogram för livslångt lärande och kompetensförsörjning, med uppgiften att kartlägga innovationsekosystemet för edtech.  

Tillsammans har gruppen som består av utbildningsaktörer, bransch-organisationer för utbildnings-teknologi, näringsliv, inkubatorer, testbäddar, myndigheter och investerare skapat en bild av utmaningar och styrkor för enskilda aktörer men också för helheten och landskapet där innovation som gör skillnad skapas. Arbetet har varit inspirerat av studien Chasing the tale of the unicorn från 2016 där Robin Teigland et al studerar framgångsfaktorerna hos framgångsrika startupföretag inom fintech-sektorn.

Hon drar en linje mellan den första bankomaten i Sverige 1967 till dagens fintech-succéer som Klarna och iZettle. Sveriges tidiga teknikutveckling och satsningar på infrastruktur samt även lärdomarna som drogs av entreprenörer under it-bubblan, ligger tillsammans med Sveriges innovations-kultur mellan det offentliga och det privata, som en plattform för denna innovation. Som framgångsfaktorer för företagen pekar hon på de värdenätverk där kunskap och kapital delas mellan både etablerade företag, individer och startups.

Den här utvecklingen har varit framgångsrik och utvecklat hela bank- och betalningssektorns innovation av tjänster, vilket skapat helt nya värden och nyttor hos användarna och för samhället i stort. 

Motsvarigheten till bankomaten i digitaliseringen av svensk utbildning kan sägas vara compis-datorn och den tidiga tillgången till hårdvara i undervisningen. Men vi har ännu inte sett utbildningsteknologins motsvarighet till Izettle och Klarna och därmed uteblir delvis också värdet av digital teknik hos våra utbildningsanordnare, den 1 miljon svenska studenter som läser på komvux, YH och högskola och för de anställda och arbetsgivare som är i stort behov av ny kompetens. 

För att hantera den utmaningen behövs ett välfungerande innovationsekosystem där aktörerna samverkar och delar kunskap och ansvar för utveckling och användning av digital teknik för lärande. Precis som i kunskapsspelet TP går det inte att vinna utan alla bitar. 

Kategorier
AKTUELLT

Viktigt samtal om lärande, kompetensförsörjning och likvärdighet

Swedish Edtest huvudprojektledare Hanna Elving deltog i ett viktigt samtal om lärande, kompetensförsörjning och likvärdighet på eförvaltningadagarna den 28 oktober 2021 . EdTech är ett betydelsefullt verktyg för att jobba med lösningar på stora och svåra problem och vi måste våga att vara i verksamhetssmärtan ett tag till för att skapa den förändring som behövs. Panelen bestod av Jannie JeppesenItalo Masiello och Adam Palmquist under ledning av Paulina Modlitba.

Kategorier
AKTUELLT

Swedish Edtest inleder 2022 med EdtestTalks IRL – och du är bjuden

Boka den 28 januari redan idag

Under två år har Swedish Edtest utvecklat 200 utbildare, 150 lärarstudenter och 50 bolag som testat ny digital teknik tillsammans. Nu vill vi dela med oss av hur vi skapat värde, kvalitet och innovation i utbildningssystemet. Vi frågar oss hur ett innovationsekosystem för digitalt lärande ser ut samt tar del av lärare och bolags berättelser om vilket värde tester och samskapande innebär för dem och de elever som är med.

Nu träffas vi live! Hoppas att vi ses.

Hanna Elving, huvudprojektledare

Plats: Uppfinnargränd 5, Järla Sjö Nacka

PROGRAM 09.00-11.30
EdtestTalks öppnas 09.00 av Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun. Moderatorer är Hanna Elving och Magnus Blixt. Denna dag sänder vi live.

Hur kan vi skapa ett ekosystem som utvecklar dagens elever genom digitalt lärande?
Lyssna på diskussionen mellan några av våra mest kompetenta personer inom edtech och digitalt lärande. Medverkande:

Erik Nilsson, statssekreterare, Utbildningsdepartementet

Judit Wefer, ansvarig för Vinnovas område Transformativ offentlig sektor och civilsamhälle

Jannie Jeppesen, vd, Swedish Edtech Industry

Marie-Hélène Ahnborg, vd, Ifous

Daniel Eskilson, biträdande utbildningsdirektör, utbildningsförvaltningen Uppsala kommun

Att testa med Swedish Edtest utvecklar både lärare och elever i digitalt lärande
Testande lärare från såväl förskola och grundskola som gymnasium och vuxenutbildning berättar om vilket värde det har skapat för dem att testa med Swedish Edtest. Du kommer även att få titta på några av de digitala lärresurserna de har testat.

Diplomering av fem edtechbolag som genomgått Educates forskningsaccelerator
I september deltog edtechbolagen Gimi, Hypocampus, Astrid Education, Lexplore och Eddler i EDUCATE Ventures Research forskningsaccelerator som vi genomfört tillsammans med Swedish Edtech Industry och forskarna Anna Åkerfeldt och Italo Masiello.

Kategorier
AKTUELLT

Behov av edtechtjänster för tillgänglighet, hybridundervisning och språkstöd

Den 22a september träffades utbildningsanordnare inom Komvux, YH och högskola och edtechbolag för att matcha behov och lösningar. Drygt 20 bolag från hela Europa deltog och diskuterade hur de kan möta behoven hos Nackademin, FEI, Vuxenutbildningen i Falkenberg och Högskolan i Halmstad.

Det är tydligt att vi kan bidra till att både höja kunskapen om vilka behov och möjligheter som finns i det vuxna lärandet i Sverige. Vi kommer att fortsätta ordna mötesplatser mellan edtechbolag och utbildningsaktörer som vänder sig till vuxna studenter.

-I mötet skapas lärande och utveckling och det behövs för att Sverige ska klara av kompetensförsörjningen, säger Hanna Elving, projektledare Swedish Edtest.

Behoven som presenterades var bland annat:

  • Språkstöd
  • Helhetslösningar för hybridundervisning
  • Undertextning
  • Att tala inför grupp
  • Tillgänglighet
  • Förhindra avhopp
  • Peer to peer lärande
  • Hjälpa yrkesexperter att utveckla sin pedagogiska kompetens
  • Förhindra plagiat

Om du kan matcha behoven anmäl ditt intresse här.

Ladda ned presentationsmaterialet här:

Nackademin-Edtech.pptx

Workshop-Engelska-210922.pptx

Presentation-workshop.pptx

Kategorier
AKTUELLT

Testande lärare och bolag påbörjar gemensam forskning

Flera av våra tester skapar mer nyfikenhet och fördjupade samarbeten mellan testande bolag och pedagoger. Ett exempel är edChild som i höst startar upp forskning med fyra förskolor för att närmare studera implementeringen av edChilds digitala verktyg för kvalitetsarbete “Fokus Förskola”.

Projektet följer personalens arbetsprocess med digitalt kvalitetsarbete. Forskningsprojektet kommer att pågå under minst ett läsår och den gemensamma och förankrade utgångspunkten för alla ingående aktörer är att skapa mer kunskap om implementering och arbetsprocesser med digitalt kvalitetsarbete i förskolan.

Vi ser fram emot projektet och de lärdomar som vi hoppas kan spridas till fler förskolor runt om i landet. Swedish Edtest har löpande dialog med forskare på University College of London, Högskolan i Halmstad, Linnéuniversitet, Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm om följeforskning och fördjupade studier om didaktiska kvaliteter.

Läs mer om edChilds forskningsinitiativ här.

Kategorier
AKTUELLT

Utveckling av undervisning med hjälp av tjänstedesign

I läromedelsutredningen ges läraren en viktig roll i att välja och värdera analoga och digitala läromedel. Därför tränas testande lärare tillsammans med Innovationsguiden i tjänstedesign för att arbeta ännu mer behovsnära i valet av läromedel och i utvecklingen av sin undervisning.

Bojan Ralevic som är lärare Valsätraskolan samt projektledare för Swedish Edtest i Uppsala kommun beskriver hur han ska involvera eleverna i utveckling av undervisningen med hjälp av tjänstedesign.

Att arbeta behovsnära och med tjänstedesign – varför är det viktigt för att utveckla undervisning?

– Jag tänker mig att tjänstedesign passar bra oavsett verksamhet och speciellt inom skolan som är i ständig utveckling och förändring. Att använda sig av ett förhållning/arbetssätt som tjänstedesign där fokus ligger på behovet hos användarna skulle kunna innebära en snabbare förbättring av olika tjänster inom skolan, både analoga som digitala eller verksamheten i sig. Vidare skulle det kunna hjälpa oss att snabbare förstå vad vad enskilda användarnas behov är och på så sätt hitta nya innovativa lösningar som skapar en bättre helhet i skolans undervisning.

Har du någon idé om hur du ska använda tjänstedesign i ditt arbete/verksamhet?

– Jag skulle kunna tänka mig att det skulle vara ett bra medel till att förstå hur eleverna upplever min undervisning. Det vill säga hur till exempel en lektion kan se ut ur deras perspektiv och vilka behov de egentligen har. Om eleverna får göra en användarresa och sätta både känslor samt hur de upplever olika skeenden på en lektion så skulle jag få en större inblick i vad som fungerade för dem under denna lektion/lektioner. Genom att också lyssna in deras behov kring undervisningen så skulle jag få en större möjlighet att anpassa lektionerna så att dessa blir så bra som möjligt för alla.