Kategorier
AKTUELLT

Meet Astrid Education who participates in Educate

In September, Astrid Education is one of five companies participating in the EDUCATE Ventures Research research accelerator that we are conducting with Swedish Edtech Industry and researchers Anna Åkerfeldt and Italo Masiello. Here they share their thoughts on participation.

What value does a product create for pupils / students’ learning?
-The Astrid Magical Schoolbook gives young learners a fun way to practice English speaking, listening, and reading. Astrid uses engaging stories to expose learners to natural and level-appropriate English. Students can listen to stories or read stories aloud, with immediate feedback on their pronunciation.

What development do you hope to be able to take with the help of the Educate program?
-We hope that the Educate program will help us take our research to a higher level. We think Educate will give us the tools to do effective research on the impact our product has on learners, and will help us integrate this research into our product development processes.

Why is it important that Swedish edtech companies work with evidence-based?
-It’s important that all Ed Tech companies make evidence-based decisions so that they can improve their products to maximize learning. In the absence of evidence, Ed Tech development teams are flying blind, making guesses about what will be most useful to learners, with no way of knowing if they’re correct. Evidence on product effectiveness can also help students, parents, and teachers make more informed decisions about which products will be most useful for them.

In picure: Rachel Baker and Gabriella Westman

Kategorier
AKTUELLT

Möt Eddler inför deltagande i Educate

I september är Eddler ett av fem bolag som deltar i EDUCATE Ventures Research forskningsaccelerator som vi genomför med Swedish Edtech Industry och forskarna Anna Åkerfeldt och Italo Masiello. Här delar de med sig av sina tankar kring deltagandet.

Vilket värde skapar er produkt för elever/studenters lärande?

-Eddler ger elever förutsättningar att i egen takt lära, fördjupa
och repetera sina kunskaper i Matematik. Detta görs med teori och exempeluppgifter i pedagogiska videogenomgångar, texter och övningsuppgifter med fullständiga förklaringar. Eddler frigör på detta sätt tid till läraren att jobba mer individuellt med eleverna
genom möjlighet att testa och följa individens arbete i detalj och gruppen i stort och lägga tid och energi där det finns störst behov. På detta sätt är målet att var och en av eleverna ska ges ännu bättre förutsättningar att nå längre i matematiken.

Vilken utveckling hoppas ni på att kunna ta med hjälp av Educate programmet?

-Vi hoppas få ledning och verktyg i hur vi “bättre”, alltså evidensbaserat och mer effektivt, kan mäta och värdera hur eleven med hjälp av Eddler lär sig mer hållbart och tidseffektivt. Målet är att fortsätta utveckla och justera vår digitala tjänst för att bli ännu bättre för var elevs individuella lärande. Hur hjälper/stjälper
pedagogiken/videogenomgångar/övningar/automatiserad rättning/fullständiga förklaringar/gamifiering?

Varför är det viktigt att svenska edtech bolag arbetar evidensbaserat?

-För alla läromedel, pedagogiska hjälpmedel och metoder är det
av största vikt att jobba evidensbaserat, trots att det är svårt att mäta, jämföra och säkerställa lärande och kunskapsutveckling. Det finns en stor risk att bara dras med i den kommersiella “snabba-kickar” trenden. Men vårt uppdrag som läromedel är inte att
ge kickar utan kunskap. I digitala tjänster finns en ny möjlighet att få tillgång till mycket data och information om elevens arbete, tillvägagångssätt, utmaningar och framsteg. Den stora utmaningen för digitala läromedel är att välja rätt bland all information,
för att presentera och fokusera på den data som visar och ger förutsättningar för just den utveckling vi vill se hos eleven; ett mer hållbart och tidseffektivt lärande.

What value does a product create for pupils / students’ learning?

-Eddler offers students to learn and rehearse Mathematics at their own pace. Both on a basic
and a deeper level. With theory and example assignments in videos, texts and exercises with complete explanations. Eddler frees up time for the teacher to work more individually with the students. This is done by testing and following each student’s work in
detail and at a group level. The goal is to give all students better abilities to move forward.

What development do you hope to be able to take with the help of the Educate program?

-We hope to get guidance and tools on how we better can measure and evaluate how the students
with the help of Eddler learns more sustainably and time-efficiently. The goal is to continue to develop and adjust our digital service to become better for each student’s individual learning.

Why is it important that Swedish edtech companies work with evidence-based?

-For all educational products and services, it is of most importance to work on the basis of evidence, even though it is difficult to measure, compare and ensure learning and knowledge progress. In digital services, there is a new opportunity to get access to a lot of data and information about the student’s work, approaches, challenges and progress.
The big challenge for digital teaching materials is to choose right among all information, to present and focus on the data that shows and provides value for the progress we want to see in the student; a more sustainable and time-efficient learning.

I bild: Simon Rybrand, Anna Karp, David Karp

Kategorier
AKTUELLT

DEBATT: Gustav Fridolin – ta ansvar tillsammans med oss

Staten behöver tillsammans med oss utbildningsanordnare och edtechbranschen ta sitt ansvar för att utvärdera kvaliteten i de digitala lärresurserna som används i skola och utbildning. Att överlåta ansvaret till enskilda lärare är ohållbart, skriver flera utbildningsaktörer i  nationella testbädden, Swedish Edtest.

Den omställning som skett under pandemin har tydliggjort att de digitala lärresurserna är här för att stanna. Valet handlar inte om för eller emot utan om kvalitet. Senaste året har vi börjat använda digitaliseringens möjligheter till personaliserat lärande och skapat värde för barn som vuxna som vill och behöver fylla på med ny kunskap på nya sätt. Men tyvärr har vi idag har vi en situation där det vimlar av gratis verktyg och vi vet för lite om de digitala lärresurser som barn och studenter använder varje dag. Det är inte ok för en kunskapsnation som Sverige. Vi behöver utöka vår pedagogiska verktygslåda med högkvalitativa lärresurser som tillvaratar digitaliseringens möjligheter och utvecklar undervisningen. Det gäller från förskola till högskola.


För att säkra vår långsiktiga konkurrenskraft behöver vi bättre förutsättningar för utbildningsanordnare att ta del av nya och kvalitativa innovationer för flexibelt lärande. Frågan är angelägen och vi är många som är ansvariga för att detta ska bli verklighet. Inte minst den pågående utredningen om statens roll och ansvar för läromedel i svensk skola och regeringens strategiska samverkansprogram för kompetensförsörjning.

Idag bubblar den svenska utbildningssektorn, med mängder av nytänkande lärare och innovativa edtechbolag som vill testa och utveckla nya digitala läromedel, lärresurser, verktyg, appar och lärspel tillsammans. OECD pekar tydligt på samhällsvinsterna med samskapande mellan utbildningsaktörer och innovativa företag. Flera av våra nordiska grannländer har adresserat frågan om kvalitativa digitala lärresurser som en möjlighet, med satsningar på innovationscentret Education Hub i Helsingfors och ett statligt forskningsinstitut för läromedel i Danmark som exempel. Sverige behöver inte vara på efterkälken. Vi har fortfarande goda möjligheter att bli ledande i digitalt lärande, på samma sätt som vi med kvalitativa satsningar byggt globala exportframgångar inom musik och spelutveckling.

Swedish Edtest, nationell testbädd för edtech, har under de senaste två åren arbetat för att digitala lärresurser ska blir bättre och att lärares kompetens att välja och värdera digitala läromedel ska stärkas. Trots att verksamheten bedrivits i mindre skala ser vi redan nu tydliga effekter. Det tar sig uttryck i form av ökad beställarkompetens hos deltagande skolor och utbildningsanordnare, vilket driver utvecklingen av digitala lärresurser som både fyller verkliga pedagogiska behov och samtidigt håller hög kvalitet. Testerna har också bidragit till att skapa ett bättre innovationsklimat för alla edtechaktörer som saknat ett ekosystem att verka i.

Genom vårt arbete har vi identifierat fem framgångsfaktorer för kommande satsningar:

 • Medskapande arbetssätt med representation från forskning, edtechbolag och myndigheter
 • En tydlig arena för aktörerna att mötas
 • Utvärdera lärresurser på vetenskaplig grund
 • Ökad beställarkompetens med tydlig målsättning och effekt
 • Arbetssätt som såväl tidspressade lärare som mindre bolag kan delta i

Tillfället att kraftsamla i en sektorsövergripande samverkan är nu. Och för att Sverige ska hänga med behövs en statlig satsning på kvalitet i digitala lärresurser som matchar det ansvar huvudmän och edtechbranschen redan tar. Det är en viktig fråga som den särskilda utredaren Gustav Fridolin måste ta fasta på i den statliga läromedelsutredningen.

/Styrgruppen för Swedish Edtest


Susanne Nord, Utbildningsdirektör Nacka kommun

Mika Nyström, Skolledare Lilla Nacka förskola och skola

Christer Norström, Vd ABB gymnasiet i Västerås

Daniel Eskilson, Bitr. Utbildningsdirektör, Uppsala kommun

Jens Eriksson, Chef över Academedias gymnasie- och grundskolesegment

Lisa Cederholm, Speciallärare Komvux, Falkenbergs kommun

Frank Wedding, Rektor Kattegattgymnasiet i Halmstad

Jannie Jeppesen, Vd Swedish Edtech Industry

Magnus Rolf, Vd Företags Ekonomiska Institutet

Lars Ekelöw, Digitalstrateg Nackas kommunala skolor

Helen Fuchs, Avdelningschef humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad

Håkan Cajander, Strateg Region Halland

Astrid Westfeldt Corneman, Vd Nackademin

Samuel Henningsson, Vd NetPort Science Park

Stefan Anderman, Grundskolechef Lidingö Stad

Hanna Elving, Huvudprojektledare Swedish Edtest

Kategorier
AKTUELLT

Anmäl dig till att testa med Swedish Edtest hösten 2021


In english below

Välkomna att testa med oss hösten 2021. Testomgången inleds med två matchningsveckor 11-22 oktober då bolag och lärare får chans att mötas. Redan nu kan du som edtechbolag anmäla ditt intresse. Vi går igenom anmälningarna löpande så vänta inte för länge. Efter er anmälan återkopplar vi till er med eventuella frågor och kompletteringar. Här ser du hur bolag som testat tidigare presenteras på edtest.se – Välj lärresurs att testa – Swedish Edtest.

Så här anmäler du dig

Anmälan för dig som testar för första gången
Om det är första gången du vill vara med och testa anmäler du dig här senast den 4 juni.

Anmälan/avanmälan för dig som redan finns presenterad på edtest.se

Om ditt bolag redan finns med på hemsidan men INTE vill testa i höst meddelar du ewa.bohm@nacka.se.

Om du finns med på hemsidan och vill UPPDATERA någon information meddelar du carin.carlsdotterdenell@nacka.se.

Du behöver inte anmäla dig på annat sätt. Läs mer om vad ett test ger dig på Swedish Edtest här.

För att kunna vara med och testa

Bolaget ska beskriva ett tydligt definierat testområde som ni vill ha lärares återkoppling på. Den digitala lärresursen ska kunna testas i löpande undervisning av en eller flera lärare. Bolaget ska ha möjlighet att ge support på svenska.

Höstens tidplan

4 juni – Sista anmälningsdag för bolag. Anmäl dig gärna tidigare. Vi publicerar anmälda bolag löpande på vår hemsida.

7 juni – Leverans av material om ditt bolag. För dig som är ny att testa behöver vi material att publicera på edtest.se. För dig som redan är publicerad kan du redan nu se om någon information behöver uppdateras.

20 augusti – edtest.se är uppdaterad med alla bolag som testar. Lärare kan då titta och planera vika bolag man är intresserad av att träffa i oktober.

28 september – Bästa sättet att möta en nyfiken lärare. Möjlighet för bolag att förbereda sig inför ett möte med lärare och eventuella test. Digitalt möte med Swedish Edtest.

11-22 oktober – Matchmakingveckor. Edtechbolag och lärare träffas digitalt för att diskutera intresse och möjligheter med eventuella test. Lärarna bokar själva in tider med er.

Oktober-november- Testplanering. Uppföljning om lärare har intresse av att testa samt planering av test.

November-februari – Testperiod. Längden på ett test bestäms mellan testande bolag och lärare. Tester kan även genomföras när vårterminen drar igång om det passar bättre i lärarens planering.

Februari–mars- Utvärdering av test. Bolag och lärare utvärderar och ger värdefull information till Swedish Edtest.

Välkommen till höstens tester!

Hanna Elving/ Huvudprojektledare Swedish Edtest


English

Welcome to test with us in the autumn 2021. The test round begins with two matching weeks 11-22 October when companies and teachers get a chance to meet. As an edtech company, you can already register your interest. Sign up no later than 4 June. We review the applications on an ongoing basis, so do not wait too long. After your registration, we will get back to you with any questions and additions. Here you can see how companies that have tested before are presented on edtest.se – Välj lärresurs att testa – Swedish Edtest.

How to sign up

First time testers

If this is the first time you want to participate in the test, register here Sign up here

If you are already a part of our testing community

If your company is on the website but does NOT want to test this autumn, please email ewa.bohm@nacka.se

If you are on the website and want to UPDATE any information, please email carin.carlsdotterdenell@nacka.se

Read more about the advantages of testing for you as a company Swedish Edtest

To be able to participate and test, the following applies:
The company must describe a clearly defined test area in which you want teachers’ feedback. The digital learning resource must be able to be tested in continuous teaching by one or more teachers. The company must be able to provide support in Swedish.

Schedule

June 4 – Last day to register for companies. Feel free to register earlier. We publish registered companies on an ongoing basis on our website.

June 7- Delivery of material about your company. For those of you who are new to testing, we need material to publish on edtest.se.For those of you who have already been published, you can already see if any information needs to be updated.

August 20 – edtest.se is updated with all companies that test. Teachers can then look and plan which companies they are interested in meeting in October.

28 September – The best way to meet a curious teacher. Opportunity for companies to prepare for a meeting with teachers and possible tests. Digital meeting with Swedish Edtest.

October 11-22 – Matchmaking weeks. Edtech companies and teachers meet digitally to discuss interest and opportunities with possible tests. The teachers book appointments with you themselves.

October-November – Test planning. Follow-up if teachers are interested in testing and planning tests.

November-February – Test Period. The length of a test is determined between testing companies and teachers. Tests can also be carried out when the spring term starts if it fits better in the teacher’s planning.

February-March – Evaluation of test. Companies and teachers evaluate and provide valuable information to Swedish Edtest.

Best Wishes

Hanna Elving/ Head project manager Swedish Edtest

Kategorier
AKTUELLT

Vi satsar på våra utbildare med årets mest spännande kompetensprogram

Swedish Edtest bjuder nu in partners förskollärare, lärare, utbildare, skolledare eller utbildningsledare till ett kompetensprogram. Syftet är att öka kunskapen om att välja och värdera digitala lärresurser samt erbjuda ett värdefullt nätverk för framtida utveckling.

I utbildningen, som är helt kostnadsfri för deltagarna, ingår Innovationsguidens grundkurs med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Efter kursen kommer deltagarna att kunna använda metoder och verktyg för att identifiera och utveckla processer utifrån elevers behov. Under hösten arrangeras två nätverksträffar med högaktuella föredrag. Varje partner sätter samman en nätverksgrupp bestående av cirka fem nyckelpersoner i arbetet med digitala lärresurser. De träffar övriga partners i teach meets under hösten.

Efter årsskiftet avslutas programmet med kanske årets första fysiska konferensgala. Fullmatad med intressanta föredrag och roligt nätverkande. Konferensen har två delar. Vid den första genomförs workshops mellan teamen för att dela erfarenhet. I den andra delen bjuds externa föreläsare och personer in som såväl talare som åhörare. 

Ladda ned inbjudan som pdf här.

Kategorier
AKTUELLT

Hej startup! Accelerera ditt edtechbolag med oss

Är du Edtech startup och på väg att ta nästa steg? Ta chansen och anmäl dig till Sveriges första forskningsaccelerator för Edtech – helt kostnadsfritt. För att höja kvaliteten på edtechtjänster introducerar nu Swedish Edtest och Swedish Edtech Industry den brittiska forsknings-acceleratorn för edtech startups, Educate, i Sverige.

Educate, som har sitt ursprung på University College of London, har sedan 2017 arbetat med 272 edtech startups för att öka bolagens egen kapacitet att utveckla evidens-informerade tjänster som kan bidra till ett bättre lärande.

Den 13-17 september kommer fem svenska edtech startups ha möjlighet att delta i en svensk pilot av acceleratorprogrammet där Educates team tillsammans med Fil.Dr Anna Åkerfeldt och Professor Italo Masiello stärker bolagens kunskap om pedagogisk forskning och framtida möjligheter till evidensbaserad utveckling.

Målet är att på lång sikt starta en nordisk Educate hub i Sverige.  Edtech startups som är medlemmar i Swedish Edtech Industry som används för lärande och i undervisning kan anmäla sitt intresse här senast 8 juni. Swedish Edtest och Swedish Edtech Industry ger fem bolag möjlighet att delta kostnadsfritt under piloten. Bolagen bidrar med sin arbetstid och engagemang. Programmet sker på engelska. Har du frågor, maila hello@edtest.se.

PRESSMEDDELANDE MAJ 2021


Därför ska du vara med

 • Programmet betraktas av europeiska investerare som en viktig kvalitetsmarkör
 • Globala kontakter för skalbarhet och export
 • En hållbar modell för ytterligare evidensbaserad utveckling av din produkt eller tjänst 
 • Möjlighet att förbättra din produkt och förstå hur den bidrar till barn, elever och studenters lärande

Detta ingår i accelerator-programmet 

Fem halvdagar 13-17 september där Educates team går igenom forskningsmetoder, evidens inom edtech och dataanalys. Deltagande bolag skapar under veckan en logisk modell för hur evidens för den aktuella produkten eller tjänsten kan samlas in, analyseras och tolkas. 

Enskild handledning med Educates forskare och Fil. Dr Anna Åkerfeldt och Prof Italo Masiello. I slutet av veckan har deltagande bolag tagit fram en utvecklings- och forskningsplan för fortsatt evidensbaserad utveckling av sin produkt. Programmet finns beskrivet här. 

Tillgång till Educates globala community av forskare, bolag och intressenter. Tillgång till workshops och material från Educates forskarteam. Efter att ha deltagit i ytterligare två kortare workshops om forskningsetik belönas bolagen med Educates kvalitetsmärkning EdWards

Detta krävs av deltagande bolag 

 • Att minst två personer från bolaget deltar under hela programmet. Fem halvdagar 13-17 september. 
 • Att bolaget deltar i en timmes utvärdering av programmet. 
 • Att bolaget är medlem i Swedish Edtech Industry 
 • Att bolaget är en Startup (max tio år) och har betalande kunder 
 • Att bolagets tjänster eller produkter används i lärande och undervisning 
 • Deltagande bolag väljs ut i samråd med Educates team 

Kategorier
AKTUELLT

Projekttiden för Swedish Edtest är förlängd till 2022

Swedish Edtests Hanna Elving har intervjuat Susanne Nord, Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör i Nacka kommun inför den avtalsförlängning som nu genomförts mellan Vinnova och de 14 huvudmän som deltar i Swedish Edtest.

Vilket är ditt uppdrag?

-Jag ansvarar för att leda och utveckla utbildningsprocessen i Nacka kommun, så att alla barn och elever erbjuds en förskola eller skola där de maximalt kan utveckla kunskaper i ett stimulerande lärande utifrån sina egna förutsättningar.

Varför finns Swedish Edtest?

-För skolledare och utbildningsledare blir det ett viktigt och tydligt sätt att arbeta med den nationella digitaliseringsstrategin för skolan. 

Varför har Nacka kommun tagit initiativ för Swedish Edtest?

-I mitt arbete är Swedish Edtest är en viktig pusselbit för att stärka lärares digitala kompetens så att de kan ställa tydligare krav på lärresurser. Genom att låta lärare, elever och techutvecklare jobba tillsammans bidrar dom till en bättre utveckling av digitala läromedel. Det är ett lysande bra sätt att skapa win-win för alla både på kort och lång sikt. Att vi också har en följeforskare med i arbetet gör det ännu mer intressant.

Vad är målet med Swedish Edtest? 

-Drivkraften i testbädden är att minska glappet mellan lärande och den digitala utvecklingen i syfte att utveckla undervisningen och få bättre digitala verktyg som adresserar verkliga behov. 

Hur länge pågår projektet och varför valde ni att förlänga?

-Projektet pågår nu till och med maj 2022. För Nacka kommun är det viktigt att kunna vara en del av Swedish Edtest och bidra till att nå målet att skapa en långsiktigt hållbar nationell testverksamhet.

Kategorier
AKTUELLT

Det här testas just nu

Vi vet att många är intresserade av hur testerna går och vad vi lär oss. Det vi ser i Swedish Edtest är att de lärare som testar ökar sin digitala kompetens och sin beställarkompetens. Bolagen får med sig referenser och värdefull input från såväl elever/studenter som pedagoger. Våren 2021 är det 16 bolag med digitala lärresurser som påbörjar tester tillsammans med lärare och förskollärare hos våra partners. Är det något särskilt test du vill veta mer om får du gärna ta kontakt med oss.  

Kategorier
AKTUELLT

Missa inte vår användbara testguide när du testar

Nu finns det uppdaterade versioner av stödkort och en helt ny version för förskola. Kika, använd och ge oss gärna återkoppling https://edtest.se/nu-ar-det-dags-att-testa/

Kategorier
AKTUELLT

Att välja digitala lärresurser på vetenskaplig grund

-Att välja och värdera digitala lärresurser kommer att bli en alltmer viktigare uppgift som du som lärare och skolledare kommer att ha. Det säger Anna Åkerfeldt, fil Dr i Didaktik, som forskar på undervisning och digital inlärning. Här berättar hon om bakgrunden till varför Swedish Edtest, som bygger på en vetenskaplig grund, är en så viktig satsning just nu och hur du bäst kan förbereda dig inför ett test.