Kategorier
AKTUELLT

Anmäl dig till att testa med Swedish Edtest hösten 2021


In english below

Välkomna att testa med oss hösten 2021. Testomgången inleds med två matchningsveckor 11-22 oktober då bolag och lärare får chans att mötas. Redan nu kan du som edtechbolag anmäla ditt intresse. Vi går igenom anmälningarna löpande så vänta inte för länge. Efter er anmälan återkopplar vi till er med eventuella frågor och kompletteringar. Här ser du hur bolag som testat tidigare presenteras på edtest.se – Välj lärresurs att testa – Swedish Edtest.

Så här anmäler du dig

Anmälan för dig som testar för första gången
Om det är första gången du vill vara med och testa anmäler du dig här senast den 4 juni.

Anmälan/avanmälan för dig som redan finns presenterad på edtest.se

Om ditt bolag redan finns med på hemsidan men INTE vill testa i höst meddelar du ewa.bohm@nacka.se.

Om du finns med på hemsidan och vill UPPDATERA någon information meddelar du carin.carlsdotterdenell@nacka.se.

Du behöver inte anmäla dig på annat sätt. Läs mer om vad ett test ger dig på Swedish Edtest här.

För att kunna vara med och testa

Bolaget ska beskriva ett tydligt definierat testområde som ni vill ha lärares återkoppling på. Den digitala lärresursen ska kunna testas i löpande undervisning av en eller flera lärare. Bolaget ska ha möjlighet att ge support på svenska.

Höstens tidplan

4 juni – Sista anmälningsdag för bolag. Anmäl dig gärna tidigare. Vi publicerar anmälda bolag löpande på vår hemsida.

7 juni – Leverans av material om ditt bolag. För dig som är ny att testa behöver vi material att publicera på edtest.se. För dig som redan är publicerad kan du redan nu se om någon information behöver uppdateras.

20 augusti – edtest.se är uppdaterad med alla bolag som testar. Lärare kan då titta och planera vika bolag man är intresserad av att träffa i oktober.

28 september – Bästa sättet att möta en nyfiken lärare. Möjlighet för bolag att förbereda sig inför ett möte med lärare och eventuella test. Digitalt möte med Swedish Edtest.

11-22 oktober – Matchmakingveckor. Edtechbolag och lärare träffas digitalt för att diskutera intresse och möjligheter med eventuella test. Lärarna bokar själva in tider med er.

Oktober-november- Testplanering. Uppföljning om lärare har intresse av att testa samt planering av test.

November-februari – Testperiod. Längden på ett test bestäms mellan testande bolag och lärare. Tester kan även genomföras när vårterminen drar igång om det passar bättre i lärarens planering.

Februari–mars- Utvärdering av test. Bolag och lärare utvärderar och ger värdefull information till Swedish Edtest.

Välkommen till höstens tester!

Hanna Elving/ Huvudprojektledare Swedish Edtest


English

Welcome to test with us in the autumn 2021. The test round begins with two matching weeks 11-22 October when companies and teachers get a chance to meet. As an edtech company, you can already register your interest. Sign up no later than 4 June. We review the applications on an ongoing basis, so do not wait too long. After your registration, we will get back to you with any questions and additions. Here you can see how companies that have tested before are presented on edtest.se – Välj lärresurs att testa – Swedish Edtest.

How to sign up

First time testers

If this is the first time you want to participate in the test, register here Sign up here

If you are already a part of our testing community

If your company is on the website but does NOT want to test this autumn, please email ewa.bohm@nacka.se

If you are on the website and want to UPDATE any information, please email carin.carlsdotterdenell@nacka.se

Read more about the advantages of testing for you as a company Swedish Edtest

To be able to participate and test, the following applies:
The company must describe a clearly defined test area in which you want teachers’ feedback. The digital learning resource must be able to be tested in continuous teaching by one or more teachers. The company must be able to provide support in Swedish.

Schedule

June 4 – Last day to register for companies. Feel free to register earlier. We publish registered companies on an ongoing basis on our website.

June 7- Delivery of material about your company. For those of you who are new to testing, we need material to publish on edtest.se.For those of you who have already been published, you can already see if any information needs to be updated.

August 20 – edtest.se is updated with all companies that test. Teachers can then look and plan which companies they are interested in meeting in October.

28 September – The best way to meet a curious teacher. Opportunity for companies to prepare for a meeting with teachers and possible tests. Digital meeting with Swedish Edtest.

October 11-22 – Matchmaking weeks. Edtech companies and teachers meet digitally to discuss interest and opportunities with possible tests. The teachers book appointments with you themselves.

October-November – Test planning. Follow-up if teachers are interested in testing and planning tests.

November-February – Test Period. The length of a test is determined between testing companies and teachers. Tests can also be carried out when the spring term starts if it fits better in the teacher’s planning.

February-March – Evaluation of test. Companies and teachers evaluate and provide valuable information to Swedish Edtest.

Best Wishes

Hanna Elving/ Head project manager Swedish Edtest