Uppföljning

Förslag rekommendationer på uppföljande aktiviteter:

  • Strukturerade intervjuer (lärare och elever)
  • Workshop

I en efterföljande intervju/samtal kan de svaren som läraren lämnat användas för att följa upp och fördjupa samtalet kring lärresursen. 

Förslag på frågeställningar utifrån den uppföljande enkäten:

Reaktionskorten:

  • Vid vilka tillfällen upplevde du resursen som xyz? Var det pga av tekniska orsaker eller var det något annat som orsakade att resursen kändes xyz?
  • Berätta mer om hur du tänker kring xyz? På vilket sätt?
  • Kan du ge exempel på när resursen kändes xyz?
  • Hur upplevde du att eleverna arbetade med resursen?
  • Beskriv hur du upplevde du klimatet i klassrummet? (ta stöd i vad lärare klickat i för ord)