Så här går ett test till

När du testar en digital lärresurs med vår forskningsbaserade metod får du stöd från start till utvärdering. För att delta i ett test behöver du skapa ett konto hos oss.

1. Intresseanmälan

Allt börjar med att ett edtechbolag skapar ett test och beskriver sin digitala lärresurs och syftet de ser med testet. Lärare som vill testa den digitala lärresursen tar kontakt med bolaget för att anmäla sig till testet. All dokumentation om testet sker i vår digitala testbädd.

2. Förberedelse

När testet förbereds samlas testande bolag, skolhuvudman och deltagande lärare för att bestämma syfte, tidsperiod och tider för avstämningar. Skolhuvudmannen utser en projektledare som i kontakt med Swedish Edtest stöttar med avtal och annan administration. Flera huvudmän och lärare kan delta i ett test av samma lärresurs. Det ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och lärande. För att uppstarten ska fungera så smidigt som möjligt finns en checklista att använda och även en avtalsmall som reglerar förhållandena mellan testande huvudman och bolag.

Den viktigaste förberedelsen är att diskutera förväntningar på testet och vilka behov som finns i undervisningen. För att hålla en röd tråd genom testet väljer de som testar ett eller flera av våra beskrivna användningsområden som en digital lärresurs kan ha. Användningsområdena hjälper testande lärare att använda och ge återkoppling på den digitala lärresursen utifrån det den är designad för.

Användningsområdena är
 1. Ämnesinnehåll - När eleverna ska lära sig ett ämnesinnehåll och arbeta självständigt med hjälp av lärresursen .
 2. Färdigheter och förmågor - När lärresursen ska stötta och utveckla elevers färdigheter, förmågor och kompetenser.
 3. Eget innehåll - När läraren ska skapa ett eget ämnesinnehåll och bygga ihop ett eget material som kan användas i undervisningen med hjälp av lärresursen.
 4. Bedömning och dokumentation - När läraren ska få stöd i arbetet med bedömning och dokumentation med hjälp av lärresursen.

 5. Användningsområde 1-4 finns även anpassade till förskolan.
  För vuxenutbildning, YH och högskola finns användningsområde 5 och 6.

 6. Distansundervisning - När en digital lärresurs ska användas tillsammans med andra verktyg när undervisningen sker på distans.
 7. Självständigt arbete - När digitala lärresurser ska användas i en situation där den studerande arbetar med begränsat stöd från läraren.
Namn på dokument:
Avtalsmall
Checklista

3. Genomförande av test

Här börjar det riktigt roliga! Testet sker tillsammans med barn, elever, och studerande. Under testerna används våra stödkort som kopplar till det användningsområde den digitala lärresursen är designad för. Stödkortets frågor hjälper både bolag och lärare att kritiskt granska, värdera och utvecklas utifrån didaktiska kvaliteter.

Det testande bolaget besöker testande lärare i deras undervisning minst en gång under testperioden. Besöket kan ske digitalt eller fysiskt. Det är i samtalen och besöken de som testar tillsammans lär sig mest. Därför är det viktigt att ta sig tid till avstämningar och återkoppling.

För testande lärare som vill involvera sina elever i testet, finns förslag på exitticket och protokoll.

Dokument:
Förskola
Stödkort 1-4 för förskolan
Grundskola-högskola
Stödkort 1 – Ämnesinnehåll
Stödkort 2 – Färdigheter och förmågor
Stödkort 3 – Eget innehåll
Stödkort 4 – Bedömning och dokumentation
Vuxenutbildning
Stödkort 5 – Distansundervisning
Stödkort 6 – Självständigt arbete
Exit ticket
Protokoll

4. Utvärdering

När testet avslutas är det dags att ge återkoppling och utvärdera den digitala lärresurs som har testats.

Testande lärare gör en utvärdering utifrån frågor som bygger på vilket användningsområde den digitala lärresursen har och som testet utgått från. Utvärderingen genererar en testrapport som kan användas av bolaget direkt i produktutvecklingen eller som underlag för fördjupade samtal med testande lärare. Vi rekommenderar också att lärare och huvudmän använder utvärderingen av den digitala lärresursen som underlag för diskussioner i sammanhang för kollegialt lärande. Svaren offentliggörs inte utan bolagens och testande utbildares medgivande.

Stödjande material
Ladda ned reaktionsord som pdf – Underlag för samtal mellan bolag och utbildare samt utbildare och elever.
Ladda ned uppföljning som pdf – Förslag till workshop-frågor att använda i uppföljande samtal.

5. Testavslut

När alla steg i testet är genomförda tilldelas testande lärare och bolag ett diplom.

Ett diplom från Swedish Edtest visare att du har deltagit aktivt i testning av och kunskapsutbyte om digitala lärresurser i undervisningen.

För dig som lärare visar det att
 • du har arbetat för att utveckla din undervisning med hjälp av digitala lärresurser.
 • du har utvecklat din förmåga att värdera och välja digitala lärresurser och verktyg som passar i din undervisning och kan bidra till att förbättra dina elevers lärande.
 • du har ökat din egen och dina elevers digitala kompetens.
 • du har höjt din kunskap om utbudet av digitala lärresurser .
För er som edtechbolag innebär det att
 • ni har arbetat systematiskt för att förstå verkliga behov i undervisningen.
 • ni har lyssnat och tagit det av testande lärares återkoppling.
 • ni har utvecklat er produkt utifrån behov i undervisningen.

Förutsättningar för livslångt lärande
De som deltar i testarbetet samarbetar på likvärdiga vilkor vilket skapar såväl tillit som nytta för alla inblandade. Ett test bygger både på eget ansvar och på engagemang från alla deltagande parter.
Alla som testar med stöd av vår testmetod bidrar dessutom till att kunskapen om hur digitala lärresurser fungerar i undervisningen. Det är viktigt för att långsiktigt höja kvaliteten på så väl utvecklingen som användningen av digitala lärresurser och för att skapa goda förutsättningar för livslångt lärande.