Så här fungerar det

När du ska utforska och värdera en digital lärresurs med vårt forskningsbaserade ramverk får du stöd från start till avslut. Du får också underlag för kollegiala samtal och dokumentation över vilka lärresurser ni använder och varför.

1. Intresseanmälan

Allt börjar med att intresse finns och kontakt etableras mellan edtechbolag, huvudman och förskollärare/lärare. Bolagen beskriver sin digitala lärresurs, gör den synlig här på vår digitala plattform och skapar det digitala testtillfället i plattformen. Förskollärare/lärare som vill utforska och värdera den digitala lärresursen, tar kontakt med bolaget för att visa intresse att delta. Bolaget ansvarar för administrationen i plattformen, att avsluta de olika faserna som leder arbetet vidare.

För att delta och få åtkomst till ramverket behövs ett konto. Läs mer om hur det går till i menyn under respektive roll (huvudman/lärare/bolag).

2. Förberedelse

I förberedelsefasen samlas bolag, skolhuvudmän och deltagande förskollärare/lärare för att konkretisera arbetet och bestämma tidsperiod, tider för avstämningar osv. Vilka som deltar kan se olika ut beroende på vad ni kommer överens om. Ni kan till exempel vara deltagare från olika huvudmän för att skapa tillfälle för bredare erfarenhetsutbyte och kollektivt lärande.

Vi rekommenderar att skolhuvudmannen utser en processledare som kan stötta med eventuella avtal och annan administration, samt följa upp arbetet längs vägen. Givetvis med stöd från oss i Swedish Edtest om så önskas. Till hjälp i förberedelserna finns en checklista och även en avtalsmall som reglerar förhållandena mellan huvudman och bolag att använda vid behov.

En viktig förberedelse är att diskutera förväntningar och vilka behov som finns i undervisningen. För att hålla en röd tråd i arbetet utgår ni från ett eller två av våra beskrivna användningsområden. När det sedan är dags att utforska lärresursen, värderar deltagarna den genom att svara på ett batteri av frågor (mer om dem under fasen Genomförande).

Användningsområden:
  1. Ämnesinnehåll: - När barnen/eleverna ska lära sig ett ämnesinnehåll och arbeta självständigt med hjälp av lärresursen.
  2. Färdigheter och förmågor: När lärresursen ska stötta och utveckla barnens/elevers färdigheter, förmågor och kompetenser.
  3. Eget innehåll: När förskolläraren/läraren ska skapa eget ämnesinnehåll och bygga ihop ett material att använda i undervisningen med hjälp av lärresursen.
  4. Bedömning och dokumentation: När förskolläraren/läraren ska få stöd i arbetet med bedömning och dokumentation med hjälp av lärresursen.
Utöver ovan finns också två områden mer riktade för vuxenutbildning, YH och högskola (revideras och görs tillgängliga igen under våren 2024):
  1. Distansundervisning: När lärresursen ska användas tillsammans med andra verktyg i undervisning som sker på distans.
  2. Självständigt arbete: När digitala lärresurser ska användas i en situation där den studerande arbetar med begränsat stöd från läraren.

3. Genomförande

Här börjar det riktigt roliga! Det är dags att på egen hand och tillsammans med barn/elever/studerande utforska och värdera lärresursen. Som stöd finns ett batteri med frågor att svara på. Frågor som hjälper er att få syn på och reflektera kring lärresursens funktionalitet och innehåll, att kritiskt granska, värdera och utveckla den utifrån didaktiska kvaliteter.

Frågorna består dels av generella frågor som är övergripande och samma oavsett valt område, dels specifika frågor kopplat till respektive område. Utöver det finns också reflektionsfrågor att använda i samband med värderingarna och/eller ha som underlag senare och för kollegiala diskussioner. Svaren sparas i den digitala plattformen och kan sedan aggregeras och sparas ner. Förskolläraren/läraren kan då välja att dela sina värderingar med andra och/eller ha kvar som underlag för den sammanfattande utvärderingen.

Under den här fasen rekommenderar vi att bolaget besöker förskollärarna/lärarna minst en gång när lärresursen används i undervisningen. Ett besök som kan ske såväl digitalt som fysiskt. Det är i samtalen och besöken ni lär er mest och det är också viktigt att ta sig tid till avstämningar och återkoppling. När alla värderingar är klara går ni vidare till nästa steg för att sammanfatta, summera och utvärdera.

4. Sammanfattning

När utforskande och värderingar av lärresursen är klara, är det dags att sammanfatta och utvärdera. Utvärderingen som görs genererar en rapport till bolaget att använda i sin produktutveckling och som underlag för fördjupade samtal mellan bolag, förskollärare/lärare och skolhuvudmän. Frågorna i utvärderingen har en direkt koppling till värderingsfrågorna förskollärarna/lärarna haft som stöd under genomförandefasen.

Både utvärderingen och förskollärarnas/lärarnas sparade värderingar utgör därför ett värdefullt underlag för kollegiala samtal, diskussioner och beslut i fortsatta och/eller framtida investeringar i digitala lärresurser.

5. Avslut

När alla faser är genomförda får samtliga deltagare ett diplom. Ett diplom från Swedish Edtest visar att du har deltagit aktivt i att utforska och värdera digitala lärresurser och i ett kunskapsutbyte om hur lärresurser fungerar i undervisningen.

I samband med avslut för ni också svara på en kort utvärdering om Swedish Edtest. På så sätt kan vi fortsätta utveckla och förfina metodstödet. 

Kom ihåg att en grundtanke med Swedish Edtest är att använda metodstödet kontinuerligt och systematiskt för att utforska och värdera såväl era befintliga lärresurser som nya ni är intresserade av.