Villkor

Uppförandekod på Swedish Edtest digitala testarena

Swedish Edtest vision är att utveckla skola, utbildning och lärande så att vi får medborgare som är välutbildade hela livet och bidrar till ett hållbart och demokratiskt samhälle. Drivkraften är att minska glappet mellan lärande och den digitala utvecklingen i syfte att utveckla undervisningen och få digitala verktyg som adresserar verkliga behov samt stärker lärares kompetens att välja och värdera lärresurser.

Swedish Edtest bygger på frivilligt deltagande från medverkande bolag, lärare och elever. För att använda ramverket och vår digitala plattform krävs ett medlemskap i Ifous eller Swedish Edtech Industry

Om nya produkter och tjänster värderas ska dessa tillhandahållas kostnadsfritt under hela perioden för den verksamheten där värderingarna utförs. Det finns ingen garanti till framtida affärer med den huvudman/utbildningsanordnare som deltagit.

Swedish Edtest är ett partnerskap för lärande och utveckling av digitalisering av utbildning och lärande. Registrerade huvudmän, utbildare och bolag på Swedish Edtest plattform har ett gemensamt ansvar för att använda ramverket i utvecklings- och lärande syfte. Det betyder att:   

  • Vi respekterar att deltagande sker på frivillig bas. 
  • Vi respekterar att alla kontakter som sker via plattformen sker inom ramen för en förberedelse eller genomförande av ett värderings- och testtillfälle.  
  • Vi är tydliga med vilka förväntningar vi har på det gemensamma arbetet och gör vårt yttersta för att leva upp till dem genom hela processen. 
  • Vi deltar i avstämningar och utvärderingar och meddelar i god tid om vi får förhinder.  
  • Vi använder inte plattformen som en säljkanal utan går alltid in i processen med ett tydligt utvecklingssyfte. 
  • Vi använder Swedish Edtest ramverk med dess digitala värderingar och summerande utvärdering. 
  • Vi ger ärlig och konstruktiv återkoppling under processen – det är det som driver kvalitet.   

Det är i gränssnittet mellan lärande och digital teknik som utveckling skapas. Vi befinner oss alla i det gränssnittet och det är när vi är nyfikna på varandras kunskap och olikheter som lärande skapas. Ta vara på den chansen!