Frågor och svar

Svar på de vanligaste frågorna om Swedish Edtest.
This is an image

Vad är Swedish Edtest?
Swedish Edtest är en mötesplats och digital arena där lärare/utbildare och bolag möts för att enkelt och systematiskt värdera och testa digitala läromedel och lärresurser. Värderingarna sker i undervisningen utifrån en metod som tagits fram tillsammans med fil.dr i didaktik Anna Åkerfeldt. 

Vad innebär det att Swedish Edtest arbetar med värderingar på vetenskaplig grund?
Metodstödet som utvecklats inom Swedish Edtest bygger på teorier om lärande, tidigare forskning och utvecklingsarbete som gjorts i syfte att stötta lärare i att värdera och föra kritiska samtal om digitala lärresurser och dess användning i skolan.

Framförallt är det tre tidigare utvecklingsarbeten inom området som ligger till grund. Tvåstegs-modellen, en resurssida och en tankefigur. I arbetet har vi utgått från tidigare forskning om didaktiska perspektiv på undervisning och lärande. Utgångspunkten har varit bred i den bemärkelsen att metodstödet tagit fasta på forskning utifrån flertalet discipliner och teorier om lärande. Läs mer om bakgrunden.

Vad är målet med Swedish Edtest?
Swedish Edtest ska genom en kvalitativ värdering och testning av digitala lärresurser öka den digitala kompetensen hos utbildare, stärka förmågan att kritiskt granska digitala lärresurser, stärka den behovsnära utvecklingen av digitala lärresurser samt möjliggöra en stark, hållbar och vetenskapligt grundad digitalisering i utbildningssektorn. 

Hur många tester har genomförts?
Sedan starten år 2020 har 50 edtechbolag testat med fler än 200 utbildare. 

Hur går ett värdering till?
Ett värdering börjar med att utbildare och huvudmän identifierar sina och sina elevers/studerandes behov. Intresserade bolag anmäler sitt intresse. Bolag och utbildare matchas och en gemensam värderings- och testperiod skapas. De som deltar bestämmer själva hur lång perioden är och hur många som deltar. Swedish Edtest digitala plattform med dess metodstöd och material används under hela processen. Deltagarna kan göra flera värderingar under samma period där data sparas och aggregeras för att sedan underlätta reflekterande samtal inom kollegiet och med bolaget (nytt fr.o.m. februari 2024).

I slutet av processen sker en utvärdering. Bolaget får en summerande rapport att använda vidare i sin produktutveckling. Ett bolags produkt kan testas av såväl flera huvudmän samtidigt som vid olika tillfällen. Swedish Edtest stöttar hela vägen med formalia och förberedelser. 

Vilka kan vara med?  
Deltagande lärare/utbildare och huvudmän behöver vara medlemmar i Ifous och deltagande bolag i Swedish Edtech Industry  Bolag kan vara såväl startups som etablerade bolag, men produkterna som värderas ska vara testbara (förbi idéstadium). Lärare/utbildare som anmäler intresse ska ha förankring hos huvudman.

Vi rekommenderar att det finns minst en ansvarig hos huvudman, en lokal processledare som också är kontaktperson till teamet bakom Swedish Edtest.  

På vilket sätt ger värderingarna resultat?  
De digitala lärresurserna värderas av deltagarna med hjälp av ett antal frågor som bygger på didaktiska och pedagogiska kvaliteter. Bolagen får en testrapport att använda i sin produktutveckling för fortsatt behovsnära utveckling av sina tjänster. Genom att använda Swedish Edtest metod och frågeställningarna ökar deltagarnas förmåga att välja och värdera digitala lärresurser, vilket driver kvaliteten framåt.

Värderingarna kan också aggregeras för att användas för gemensam utvärdering av de digitala lärresurser som används hos huvudman och vara underlag för kommande inköp.

Vilka samarbeten med akademin har Swedish Edtest?  
Swedish Edtest samarbetar bl.a. med Linnéuniversitetet, Stockholms Universitet, Högskolan i Halmstad, Handelshögskolan i Stockholm, OAMK i Oulu och UCL i London.