Frågor och svar

This is an image

Vad är Swedish Edtest?
Swedish Edtest är en testbädd för edtech där utbildare och bolag möts för att enkelt och systematiskt testa digitala läromedel och lärresurser. Testerna sker i undervisningen utifrån en metod som tagits fram tillsammans med fil.dr i didaktik Anna Åkerfeldt. 

Vad är målet med Swedish Edtest?
Swedish Edtest ska genom en kvalitativ testning av digitala lärresurser öka den digitala kompetensen hos utbildare, stärka förmågan att kritiskt granska digitala lärresurser, stärka den behovsnära utvecklingen av digitala lärresurser samt möjliggöra en stark, hållbar och vetenskapligt grundad digitalisering i utbildningssektorn. 

Hur många tester har genomförts?
Sedan starten år 2020 har 50 edtechbolag testat med fler än 200 utbildare. 

Hur går ett test till?
Ett test börjar med att utbildare och huvudmän identifierar sina och sina elevers/studerandes behov. Intresserade bolag anmäler sitt intresse. Bolag och utbildare matchas och en testmiljö skapas. De som deltar i testet bestämmer själva hur lång testperioden är och hur många som deltar. Testbäddens gemensamma testmetod, som vilar på vetenskaplig grund, används under testerna. Efter ett test sker en utvärdering och relevant data från testet sparas i testbädden. Bolaget får en testrapport att använda vidare i produktutvecklingen. Ett bolags produkt kan testas av flera huvudmän samtidigt eller vid olika tillfällen. Swedish Edtest stöttar hela vägen med formalia och förberedelser. 

Vilka kan vara med?  
Testande utbildare och huvudmän ska vara medlemmar i Ifous och testande bolag i Swedish Edtech Industry  Testande bolag kan vara såväl startups som etablerade bolag, men produkterna som testas ska vara nyutvecklade eller nylanserade samt testbara. Utbildare som anmäler intresse ska ha förankring hos huvudman.  

På vilket sätt ger testerna resultat?  
De digitala lärresurserna bedöms av de testande utbildarna med hjälp av ett antal frågor som bygger på didaktiska och pedagogiska kvaliteter. De testande bolagen får en testrapport att använda i sin produktutveckling för fortsatt behovsnära utveckling av sina tjänster. Genom att använda testmetoden och frågeställningarna ökar de testande utbildarnas förmåga att välja och värdera digitala lärresurser, vilket driver kvaliteten framåt.

Vilka samarbeten med akademin har Swedish Edtest?  
Swedish Edtest samarbetar bl.a. med Linnéuniversitetet, Stockholms Universitet, Högskolan i Halmstad, Handelshögskolan i Stockholm, OAMK i Oulu och UCL i London.