18 maj 2021
Av Edtest

PRESSMEDDELANDE

Det digitala lärandet utvecklas snabbt i spåren av pandemin men kunskapen om edtechtjänsternas effekter på lärandet är för låg. Nu introduceras en forsknings-accelerator för edtech i Sverige för att ändra på det.  


Forsknings-accelerator för edtech ska öka kvalitet och effekt.

I spåren av pandemin har lärande med hjälp av utbildningsteknologiska tjänster (edtech) ökat markant, men kunskapen om tjänsternas effekter på lärandet är för låg. För att råda bot på det, etablerar Swedish Edtest, den nationella testbädden för edtech, och branschorganisationen Swedish Edtech Industry nu ett samarbete med den brittiska forskningsacceleratorn Educate. Det långsiktiga målet med samarbetet är att svenska barn, elever och studenter ska ha tillgång till bättre digitala produkter och tjänster i sitt lärande. 

Digitala lärresurser utvecklas snabbt och forskning går långsamt 

Digitala tjänster för lärande har använts i årtionden. När den tekniska utvecklingen går fort och nya digitala lärresurser tillkommer, hänger forskningsresultaten inte med. Forskningsutlåtanden blir snabbt inaktuella eftersom tjänsterna som beforskats fortsätter att utvecklas kontinuerligt. Men stöd av forskning behövs när lärarna ska välja och värdera lärresurser. Att välja är komplext och ställer stora krav på lärarnas förmåga att avgöra vad som är kvalitet och ger effekt, liksom på edtechföretagens produktutveckling. 

Forskningsacceleratorn Educate grundades på University College of London som ett svar på just den här utmaningen och för att öka kunskapen om evidens och pedagogisk forskning i edtechsektorn. Educates forskningsaccelerator är en plattform där forskare arbetar tillsammans med edtechföretag, som får en metod att på ett kontinuerligt och evidensbaserat sätt utveckla sina produkter. Under fem år har 272 företag arbetat med Educates vetenskapliga förhållningssätt i sin produkt- och tjänsteutveckling I höst får svenska edtechföretag samma möjlighet när en första pilot genomförs i Sverige tillsammans med brittiska och svenska forskare. 

Sverige saknar nationellt kunskapscentrum för digitala lärresurser 

Utbildningshuvudmän och edtechföretag lämnas idag ensamma med frågan om vad som är kvalitet och ger effekt på lärandet. Det behövs ett centrum för samarbete mellan forskning, utbildningssektorn och edtechföretag för att stärka kvalitet i digitala lärresurser. Det menar Hanna Elving, som leder Swedish Edtest och som nu startar piloten. 

– För oss i testbädden Swedish Edtest är samarbetet med Educate ett led i vårt arbete att på vetenskaplig grund utveckla kvalitet i såväl utbudet av digitala lärresurser som användningen av dem. Idag saknar Sverige ett sammanhang där forskare, utbildare och företag kan mötas och tillsammans driva kvalitet och utveckling. Det hålet siktar vi på att fylla och ser det här som ett första steg. 

Evidensbaserad utveckling är nödvändig för edtechföretag som vill växa och ta ansvar för sin roll i ekosystemet. 

Jannie Jeppesen, vd på Swedish Edtech Industry, menar att samarbetet är ett sätt att hjälpa svenska edtechföretag att utveckla evidensbaserade produkter och att ta ansvar för sin roll i utbildningssektorns ekosystem. 

– Investerarens första fråga till ett företag är alltid: vilken effekt har din produkt och hur vet du det? Samarbetet med Educate är ett sätt att hjälpa svenska edtechföretag att svara på den frågan och därmed inte bara utveckla evidensbaserade produkter, utan också att attrahera kapital, växa och ge möjlighet för fler att använda deras produkter. Innovation som skapar nytta måste komma många till del. 

I satsningen deltar också Anna Åkerfeldt, fil dr i didaktik och verksam på Stockholms Universitet och Ifous samt Italo Masiello, professor i Edtech på Linnéuniversitetet. Målet är att på sikt utveckla en nordisk hub för evidensbaserad edtech i samarbete med Educate. 

Intresserade företag kan anmäla sig på edtest.se 

Kontakt: 

Hanna Elving, 070 43 17 803 hanna.elving@nacka.se

Jannie Jeppesen, Swedish Edtech Industry, 070 22 44 865 

jannie@swedishedtechindustry.se

Educate https://www.educateventures.com/ 

Educate grundades på University College of London av Professor Rose Luckin för att adressera avsaknaden av forskningsbaserad evidens i edtechsektorn. Sedan 2017 har de arbetat med 272 edtech startups för att öka bolagens egen kapacitet att utveckla evidensinformerade tjänster som kan bidra till ett bättre lärande. 

Swedish Edtest https://edtest.se/ 

Swedish Edtest är en Vinnova finansierad testbädd för edtech som drivs av Nacka kommun i samarbete med 12 utbildningsanordnare och branschorganisationen för edtech. Swedish Edtest har under ett år fört samman 200 lärare och 50 edtechbolag som möts i undervisningssituationer för att tillsammans förstå hur digitala lärresurser kan designas för att matcha verkliga behov. Testmetoden som används är utvecklad av fil Dr i didaktik Anna Åkerfeldt och utgår från vetenskapliga teorier om lärande. 

Swedish Edtech Industry https://swedishedtechindustry.se/ 

Swedish Edtech Industry är branschorganisationen som verkar för att Sverige ska bli det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter i utbildningssystemet. Föreningen verkar för en fri och sund marknad, som säkerställer innovation och tillväxt, bygger kunskap i och utanför nätverket och driver kvalitetsfrågor.