Gå med som bolag

Swedish Edtest ger er möjligheten att tillsammans med lärare värdera, testa och utveckla era digitala lärresurser.

Gemensam ram och tydlig process

Genom Swedish Edtest får ni tillgång till en vetenskapligt grundad testmetod som bygger på didaktisk forskning och teorier om lärande. Här möter ni lärare som värderar och testar era produkter utifrån syfte med undervisningen. Via den digitala plattformen får ni en gemensam ram och tydlig process att följa som skapar en systematik och genererar data som möjliggör reflektion över användningen och designen av era digitala lärresurser. Samtidigt ökar era kunskapar om behoven i undervisningen. Som bonus får ni ett diplom som visar att ni deltagit.

Läs mer om hur det fungerar nedan.

This is an image

Så här går det till

Förutsättningar:

 • Medlemskap i Swedish Edtech Industry. Om ni inte är medlemmar, börja med att ta kontakt med föreningen via intresseformuläret här.
 • Se till att er produkt är klar att använda i undervisningen, dvs mer än en idéskiss. 
 • Identifiera relevanta områden ni vill ska värderas och testas för att kunna beskriva det och den återkoppling ni behöver så tydligt som möjligt.

Swedish Edtest stödmaterial utgår från fyra övergripande områden för värdering/test: Ämnesinnehåll, Färdigheter och förmågor, Eget innehåll, Bedömning och dokumentation samt två områden för vuxenutbildning: Distansundervisning och Självständigt arbete.

Steg för steg

 • Konto och synlighet:
 1. Anmäl ert bolag och skapa ett konto 
 2. När kontot är godkänt kan ni skapa er profil, beskriva bolaget och lägga till de lärresurser ni vill ska värderas och testas. 
 3. När lärresursen är godkänd blir den synlig under sidan med lärresurser. Intresserade lärare kan då ta kontakt. 
 4. Kopplat till en lärresurs kan ni också skapa testtillfällen, lägga till ytterligare och mer specifik information om vad det är ni vill testa utifrån metodstödets olika områden. Intresserade lärare kan då anmäla sig direkt till ett testtillfälle. 
 5. Då och då arrangeras matchningstillfällen och erfarenhetsutbyten, EdtestTalks, där ni har möjlighet att berätta mer om er och era lärresurser. Kika i vårt kalendarium.
 • Värderings- och testprocessen
 1. Processen består av fem steg och det är ni som bolag som administrerar den digitalt och slutmarkerar stegen för att gå vidare och få tillgång till de olika stödmaterial som finns.
 2. Efter intresseanmälan startar förberedelserna, där ni tillsammans med deltagarna bestämmer hur lång värderings- och testperioden ska vara och när/hur avstämningar sker. Här finns diverse stöd i form av avtalsmallar, checklistor etc. att använda vid behov.
 3. Under genomförandefasen får deltagarna digitalt stöd i form av frågor, summeringar, reflektionsfrågor. När de är klara går en notis till er. 
 4. I slutet av värderings- och testperioden gör deltagarna även en utvärdering som genererar en rapport till er bolag som ytterligare underlag till hur ni kan vidareutveckla er lärresurs. 
 5. När testperioden avslutas får alla deltagande ett diplom och även en kort enkät om Swedish Edtest för att hjälpa oss förfina och utveckla metodstödet.

Frågor och svar

Hur lång tid tar en värdering?  

Det varierar. Alla värderingar genomförs inom ramen för undervisningen och läraren väljer när det passar utifrån sin planering. Ni bestämmer tillsammans vilka tidsramar som ska gälla, men var beredd på justeringar. I genomsnitt brukar det ta cirka tre timmar från ax till limpa (inklusive uppstart, värdering, uppföljning och slutlig utvärdering), men kalendertiden kan variera. 

Vilket stöd ger Swedish Edtest? 

Swedish Edtest stöttar längs vägen när och om så önskas, dels med hantering av formalia och teknikförberedelser, dels med matchning och erfarenhetsutbyten. Helst ska det finnas en lokal processledare hos lärarens skolhuvudman som deltar och stöttar i planering, genomförande och uppföljning.

Behövs några avtal? 

Om behov finns, har Swedish Edtest en avtalsmall som reglerar vad som gäller mellan skolhuvudmannen och det testande bolaget. Det finns också rutiner för att hantera frågor som t.ex. personuppgiftshantering enligt GDPR och tips på hur vårdnadshavare kan informeras. 

Vad förväntas det av oss?  

Först och främst måste ert bolag vara medlem i Swedish Edtech Industry. Ni ska också ha ett tydligt definierat intresse och en vilja att använda återkopplingen i utvecklingen av den digitala lärresursen. Swedish Edtest digitala metodstöd ska användas och det är ni som ansvarar för administration av processen i den digitala plattformen. Utöver det förväntas att ni som bolag respekterar att huvudsakligt fokus är dialog och utveckling, inte försäljning. Ni får gärna ta ansvar för att boka in och leda uppföljnings- och utvärderingsarbetet med de deltagande lärarna.   

Vilka har vi möjlighet att värdera och testa med?  

Swedish Edtest drivs av Ifous som är en medlemsorganisation för skolhuvudmän med ansvar för alla skolformer; förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Ni har möjlighet att testa era produkter tillsammans med lärare som arbetar hos skolhuvudmän som är medlemmar i Ifous. Det finns också möjlighet att testa lärresurer inom ramen för Yrkeshögskolans utbildningar (YH). 

Kostar det något att delta?  

Nej, det kostar ingenting extra och ingen ersättning utgår heller till deltagande lärare eller edtechbolag. Syftet är att få insikter och kunskap kring hur en lärresurs kan vidareutvecklas för att passa undervisningen ännu bättre. Det är viktigt att förstå att de eventuella värderingar som görs inte ska kopplas ihop med möjligheten till en eventuell framtida affär med den deltagande skolhuvudmän. 

För bolag med konto finns här mer hjälp om hur ni skapar lärresurs och testtillfällen.
Manual edtestande bolag 2024 (reviderad juli 2024)